Информация в помощ на производството на безопасни медицински материали

31 Март 2020

Европейската комисия даде нови насоки за подпомагане на производителите за увеличаване на производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати и дезинфектанти за ръце и 3D отпечатване в контекста на избухването на коронавирус. Съобщениет...

Коронавирус: Европейската комисия представя практическо указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания

30 Март 2020

Европейската комисия публикува указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Заедно с насоките за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение, указанието отговаря на исканията, отправени в изявлението на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. за улесняването на режим...

Коронавирус: хармонизирани стандарти за медицинските изделия в отговор на спешните нужди

25 Март 2020

Европейската комисия прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло. Тези стандарти ще позволят процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина. Преразгледаните хармонизирани ста...

Институциите на ЕС предприемат действия за закупуване на животоспасяващо медицинско оборудване

23 Март 2020

Миналата седмица Европейската комисия (Комисията) създаде схема за снабдяване с медицинско оборудване (чрез програмата rescEU), така че необходимите доставки за справянето с COVID-19 да стигнат бързо до държавите членки, които са изправени пред недостиг на оборудване. Това оборудване е необходимо за лечението на заразени пациенти, защита на здравни...

Европейската комисия предлага да се задейства Общата предпазна клауза на Пакта за стабилност и растеж

23 Март 2020

Комисията предлага задействането на Общата предпазна клауза от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) като част от своята стратегия за бърз и координиран отговор на пандемията на коронавирус. След като бъде одобрена от правителствата в Съвета, клаузата ще позволи на държавите членки да предприемат мерки за адекватно справяне с кризата, като същевременн...

Мобилизиране на бюджета на ЕС

23 Март 2020

За да предостави незабавна помощ на силно засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да помогне на тези предприятия с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално равнище. През идните седмици от бюджета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро като гаранция за Европейския инвестиционен фонд,...

Гарантиране на солидарност в рамките на единния пазар

23 Март 2020

Само със солидарност и координирано общоевропейско решение ще можем да управляваме ефективно тази извънредна ситуация, свързана с общественото здраве. Солидарността има съществено значение в тази криза, по-специално за да се гарантира, че стоките от първа необходимост, които са нужни за смекчаване на рисковете за здравето вследствие на избухналата ...

Гъвкавост на европейската фискална рамка

23 Март 2020

Комисията ще предложи на Съвета да приложи цялата гъвкавост, предвидена във фискалната рамка на ЕС, за да могат да бъдат приложени мерките, необходими за ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса, и да бъдат смекчени отрицателните социално-икономически последици от нея. На първо място, Комисията счита, че пандемията, причинена...

Гъвкавост на рамката за държавната помощ

23 Март 2020

Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на избухва...

Смекчаване на последиците за безработицата от COVID-19

23 Март 2020

За да се избегнат постоянни последици, трябва да предпазим работниците от безработица и загуба на доходи. Комисията е готова да окаже подкрепа на държавите членки, като насърчава по-конкретно схемите за намалено работно време и програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация, които се оказаха ефективни в миналото. Комисията ще ускор...

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

23 Март 2020

В рамките на тази нова инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро по линия на политиката на сближаване да бъдат използвани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази цел Комисията предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите членки да върнат неизразходеното предварително финансиране за структурн...

Европейската комисия инвестира в по-добро управление на отпадъците в България

20 Март 2020

Европейската комисия одобри инвестиция от над 77 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие за модернизиране на интегрираната система за управление на отпадъците в град София. Инвестицията ще подпомогне изграждането на високоефективно съоръжение, което ще произвежда едновременно топлинна и електрическа енергия на базата на гориво, п...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>