Важна стъпка към окончателното приемане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
 
Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от настоящата криза. Той ще предостави 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Механизмът ще играе решаваща роля за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и за постигането на европейски икономики и общества, които са по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за екологичния и цифровия преход. 
 
Споразумението, което трябва да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и от Съвета, предвижда Механизмът за възстановяване и устойчивост да бъде структуриран около шест стълба: екологичен преход; цифрова трансформация; интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; социално и териториално сближаване; здраве и устойчивост; и политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения. Европейският съюз пое ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., а миналата седмица Европейският съвет подкрепи предложението на Комисията за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Поради това държавите членки следва да дадат приоритет на реформите и инвестициите в подкрепа на преходa към климатична неутралност. В споразумението се предвижда, че най-малко 37 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост, следва да са предназначени за подкрепа на целите в областта на климата. Освен това всички инвестиции и реформи трябва да спазват принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, като се гарантира, че те не вредят значително на околната среда.
 
Като част от своите планове за възстановяване и устойчивост държавите членки следва да гарантират също и високо равнище на амбиция, когато определят реформите и инвестициите, позволяващи цифровия преход. Най-малко 20 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове, следва да са предназначени за подкрепа на цифровия преход.
 
Очаква се плановете за възстановяване и устойчивост също така да допринасят за ефективното преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър — рамката за координиране на икономическите и социалните политики в Съюза.