Улесняване на участието в избори на граждани на ЕС в друга държава членка

ЕП ще предложи начини за премахване на пречките, с които се сблъскват гражданите на ЕС, живеещи в друга държава членка, когато се кандидатират и гласуват на европейски и местни избори.

Повече от 11 милиона европейски граждани на възраст за гласуване живеят в друга държава от ЕС, където имат право да се кандидатират и да гласуват на европейски и местни избори. Въпреки това те се сблъскват с редица пречки при упражняването на тези права, които Парламентът иска да бъдат отстранени от държавите членки.

 

Двата проектодоклада, които ще бъдат обсъдени в понеделник и подложени на гласуване във вторник, са изготвени от комисиите на ЕП по конституционни въпроси (за европейските избори) и по граждански свободи (за общинските избори) и техните предложения са тясно свързани. Те включват опростяване на процедурите за регистрация на избиратели и кандидати, активно и своевременно предлагане на информация на другите официални езици на ЕС, улесняване на уязвимите групи при упражняване на правата им и въвеждане на алтернативи на физическите бюлетини и личното гласуване.

 

Евродепутатите ще поискат също така да бъдат премахнати така наречените разпоредби за "дерогация". Понастоящем те позволяват на дадена държава членка да ограничава избирателните права на гражданите на други държави от ЕС, когато те представляват повече от 20% от всички граждани на ЕС, пребиваващи на нейната територия. Според проектотекстовете трябва да отпадне и възможността за запазване на висшите постове в местните власти за собствени граждани.

 

Както е предвидено в член 22 от Договора за ЕС, тези промени изискват единодушие в Съвета след консултация с Парламента.