Съобразен с бъдещето подход в професионалното образование и обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Съобразен с бъдещето подход
#EUSkillsAgenda 
Как пандемията на корона-вирус се отрази на ПОО?Пандемията от коронавирус сериозно засегна всички форми на образование и обучение, включително ПОО, като най-засегнати бяха ученето в процеса на работа и чиракуването.

Какво предлага Комисията с цел съобразяване на ПОО с условията на бъдещето?
- Система, която е в по-голяма степен ориентирана към
учащия, дава му гъвкавост по отношение на това кога и
как учи и свързва различни системи на обучение;
- Увеличаване на мобилността на учащите, за да станат програмите за ПОО в рамките на ЕС по-привлекателни;
- Повишаване на устойчивостта и на подготвеността от гледна точка на цифровите технологии на институциите и обучаващите в сферата на ПОО;
- Повече възможности за учене на работното място, по-специално посредством чиракуване;
- Възприемане на по-приобщаващ подход, премахващ всички пречки пред достъпността;
- Гарантиране, че учебните програми за ПОО отговарят на нуждите на зелената и цифровата икономика.