Проведоха се първите два тренинга

По време на интерактивните тренинги Проф. д-р Ангел Петров, преподавател във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и Гл. ас. д-р Мая Падешка – преподавател същия Факултет запознаха участниците със система от методически средства (разказване, описване, разсъждаване, съобщаване, апелиране, обясняване, съпоставяне, противопоставяне, систематизиране, аргументиране), която да се използва в обучителния процес, като инструмент на мисленето и „подреждането” на информацията за Европа и нейните граждани.