Повишаване сигурността на доставките на суровини в Европа

Европейската комисия представи план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г.

В плана за действие се предлагат действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена и цифрова икономика и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии. Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и предизвикателствата пред доставките според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност.