Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС

Европейската комисия публикува четири нови покани за представяне на предложения, които целят стимулиране на динамична и разнообразна публична сфера и насърчаване на достъпа на гражданите до надеждна информация в ЕС.

Едната покана ще подкрепи многоезично медийно съдържание по въпроси, свързани с ЕС чрез цифрови платформи, а друга - цели да се увеличи производството на съдържание в тази област чрез радиомрежа. Допълнително чрез пилотен проект ще се подкрепят младежки медийни мрежи, които създават съдържание провокиращо размисъл по актуални събития чрез социалните медии. Освен това подготвително действие за медийни платформи има за цел да подобри достъпа на гражданите до надеждна информация с участието на радио- и телевизионни оператори и издатели.

Общо поканите за представяне на предложения представляват близо 12 милиона евро финансиране от ЕС. Всички финансирани проекти ще се осъществяват при пълна редакционна независимост.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: "Пандемията показа ключовата роля на медиите да ни информират, но и същевременно влоши икономическото положение в сектора. Увеличаваме и разнообразяваме източниците си на финансиране на европейско равнище, като предоставяме нови възможности, инструменти и помощ. Очакваме държавите членки да направят същото, като същевременно напълно зачитат независимостта на медиите."

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: „Информационният медиен сектор бе сериозно засегнат от предизвикателствата на пандемията – укрепването на неговата устойчивост и стимулирането на иновациите сега е по-важно от всякога. С помощта на подобни инициативи продължаваме да насърчаваме и защитаваме свободна и плуралистична медийна екосистема, поставяйки акцент върху младежта на Европа, както и върху сътрудничеството, за да помогнем на хората да сравняват различните гледни точки отвъд границите.“

Новите покани за представяне на предложения допълват две други такива, публикувани наскоро в подкрепа на медийния сектор: покана за представяне на предложения за партньорства в областта на журналистиката за насърчаване на междусекторното трансгранично сътрудничество между европейските информационни медийни организации в рамките на новата програма „Творческа Европа“ и покана по линия на „Хоризонт Европа“, в подкрепа на проекти, насочени към иновации в медиите. Тези инициативи са част от по-широките усилия за подкрепа на свободна, жизнеспособна и плуралистична медийна среда в целия ЕС, както бе обявено в Плана за действие за европейската демокрация и в Плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалните услуги.

Повече информация за тези и други покани в подкрепа на медийния сектор е налична тук.

Публикуван е също така инструмент, който да помогне на медиите в търсенето на възможности за финансиране.

Медийните специалисти могат да намерят съдействие и на национално равнище чрез бюрата по програма „Творческа Европа”