По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г.

Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.

Днешният набор от мерки включва нови и по-строги правила за криминализиране на корупционните престъпления и за хармонизиране на наказанията в целия ЕС, както и подкрепено от Комисията предложение от върховния представител за създаване на специален режим на санкции по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), насочен срещу тежката корупция в световен мащаб. С новите мерки се поставя силен акцент върху предотвратяването на корупцията и изграждането на култура на почтеност, в която корупцията не се толерира, и същевременно се укрепват инструментите за правоприлагане.

Повече информация ще намерите в документа тук.