Първи доклад относно подготвеността в областта на здравеопазването

Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-специално върху медицинските мерки за противодействие.

Във връзка с това се използват поуките, извлечени по време на пандемията, и извършената работа за укрепване на подготвеността и реакцията. В него също така се посочват новите предизвикателства, пред които са изправени органите в областта на общественото здравеопазване, и се очертават конкретните действия, които Комисията ще предприеме, за да се справи пряко с тях.

Вече е постигнато много. Чрез създаването на Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) Комисията предприе важни стъпки във всички области на здравната подготвеност, в т.ч. откриването, профилактиката, научните изследвания, международното сътрудничество, реакцията, инвестициите и борбата с дезинформацията.

Необходима е обаче още работа. Въз основа на трите приоритетни заплахи за здравето, установени през юли 2022 г. (патогени с висок пандемичен потенциал; химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи, както и заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност), в доклада се определят ключови действия за по-нататъшно повишаване на готовността на ЕС през следващата година.