Отношението на европейските граждани към корупцията

Европейската комисия публикува резултатите от последното специално проучване на Евробарометър относно корупцията.

То показва, че корупцията е неприемлива за голямо мнозинство от европейците (69 %). Малко над седем от десет европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна и считат, че тя съществува в националните публични институции (70 %) и сред политическите партии и политиците (53 %). в 18 държави членки делът на респондентите, които считат корупцията за широко разпространена, е намалял от 2013 г. насам и само малка част от европейците считат, че корупцията засяга ежедневието им (26 %).

Въпреки че естеството и обхватът на корупцията се различават в отделните държави членки, този феномен нанася вреди на ЕС като цяло. Ето защо, Европейската комисия засилва инициативите си относно борбата с корупцията. Изготвихме нови правила за защита на финансовите интереси на ЕС срещу измами и корупция, укрепихме административните и наказателните производства и в момента създаваме Европейската прокуратура. Европейското законодателство в други области, като например борбата с изпирането на пари и обществените поръчки, също включва важни разпоредби за борба с корупцията. В областта на възстановяването на активи беше поставено началото на ново законодателство, за да се гарантира взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация.

Проучването на общественото мнение към корупцията е достъпно онлайн тук.

Можете да намерите повече информация относно дейностите на Комисията относно борба с корупцията тук.