Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата наБългария за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2022 г., дават възможност на държавите членки да помогнат на най-необлагодетелстваните европейски региони да наваксат и да намалят различията по  отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата — целите за сближаване, които стоят в основата на Съюза. Освен това чрез тях държавите членки получават повече възможности да подкрепят региони, изправени пред предизвикателства за преход или структурни предизвикателства, например обезлюдяване, да допринесат пълноценно за
екологичния и цифровия преход.
Същевременно преразгледаните насоки за регионална помощ съдържат строги мерки, чрез които да се попречи на държавите членки да използват публични средства за стимулиране на изнасянето на работни места от една държава — членка на ЕС, в друга, което е от основно значение за лоялната конкуренция на единния пазар.

Съгласно преразгледаните насоки за регионална помощ, на условията за отпускане на регионална помощ отговарят региони, обхващащи цялото население на България.

Северозападният, Северният централен, Североизточният, Югоизточният и Южният централен регион са сред най-необлагодетелстваните региони в ЕС, като БВП на глава от населението в тях е под 75 % от средния за ЕС. Тези региони отговарят на условията за отпускане на помощ съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС (т.нар. региони от тип „а“), като максималният интензитет на помощта за големи предприятия е 50 %. Също така Комисията одобри увеличаване до 60 % на максималния интензитет на помощта за девет области в тези региони от тип „а“ заради относително голямото обезлюдяване в тях през последното десетилетие (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Ямбол и Смолян).