Очакват се нови 1,3 милиона работни места по програмите за сближаване в ЕС за периода 2021—2027 г.

Финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. се очаква да спомогне за разкриването на 1,3 милиона работни места и за нарастването на БВП в ЕС със средно 0,5 % до края на десетилетието, а в някои държави членки — и с до 4 %. То също ще допринесе за осигуряването на множество обществени блага, осезаеми и конкретни ползи за европейските граждани, региони и градове. Това са част от заключенията на публикувания днес доклад за резултатите от програмирането на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

За целта през този период политиката на сближаване ще мобилизира инвестиции с общ размер от 545 милиарда евро, от които 378 милиарда евро се финансират от ЕС. Тези инвестиции ще насърчат трайното намаляване на социално-икономическите различия, териториалното сближаване, европейския социален модел, цифровизирането и плавния и справедлив екологичен преход.