Насоки на ЕК за фискалната политика за 2024 г.

Европейската комисия представи насоки към държавите членки на ЕС относно  координацията на фискалната политика с оглед на предизвикателствата, пред които са изправени публичните финанси и икономиката.

Като цяло фискалните политики следва да са насочени към осигуряването на средносрочна устойчивост на обслужването на дълга, а също и към насърчаването на устойчив и приобщаващ икономически растеж във всички държави членки.

Актуализираните насоки ще продължат да отразяват световната икономическа ситуация, специфичното положение на всяка държава членка, напредъка в обсъждането на текущия преглед на икономическото управление и политическите дебати в Съвета.

Държавите членки се приканват да отразят тези насоки в своите програми за стабилност и конвергенция.