„Моят град – достъпен за всички“

При голям интерес преминаха онлайн срещите дискусии на тема „Моят град – достъпен за всички“, които център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца организира за областите Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, в партньорство с Областните информационни центрове в тези градове.

Срещите дискусии са насочени към  местни и публични органи на властта, неправителствени организации, които работят активно за решаването на проблеми, с които се сблъскват граждани с увреждания и възрастни хора, местните общности и представители на медиите.

Програмата на срещите включва представяне Политиката на Регионалното развитие и сближаване в Европейския съюз 2021-2027 и европейската награда „Достъпен град“, заедно с добри практики от европейски градове, участвали в конкурса „Достъпен град“. Експертите на Областните информационни центрове във Враца и Монтана представиха „Новите подходи в регионалната политика в България за периода 2021-2027 г.

Регионалната политика е основната инвестиционна политика на ЕС. Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

В резултат на бюджета за политиката на сближаване за 2014-2020 г. – основната инвестиционна политика на ЕС :

  • Над 44 милиона души имат достъп до по-добро здравеопазване;
  • Около 7 милиона студенти се образоват в обновени сгради;
  • Над 1 милион предприятия получават финансиране и съвети как да развиват своята дейност;
  • Над 420 000 души намират нова работа;
  • Почти 15 милиона повече семейства имат достъп до високоскоростна интернет връзка;
  • Построени са около 3100 км пътища;
  • Ремонтирани са над 9300 км пътища;

Общата селскостопанска политика, която също получава финансиране от бюджета на ЕС, подкрепя земеделските стопани, помага им да продължат да произвеждат качествени и достъпни храни и гарантира, че в бъдеще повече хора ще искат да работят като земеделски стопани. Освен това тя подкрепя опазването на околната среда и богатото биологично разнообразие в Европа.

 

Съгласно Регламента за общоприложими разпоредби за програмен период 2021-2027 г. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд + (ЕСФ+), Кохезионният фонд и Европейскит фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще подпомагат пет цели на политиката на Европейския съюз:

- По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;

- По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;

- По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;

- По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права ;

- Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи .

 

По време на срещата бяха представени новите моменти в политиката на Регионалното развитие и сближаване в Европейския съюз след 2020 година. Подчертано бе, че междурегионалното и трансграничното сътрудничество ще бъде улеснено от новата възможност даден регион да използва част от своите собствени средства за финансиране на проекти навсякъде в Европа, съвместно с други региони. Новото поколение програми за междурегионално и трансгранично сътрудничество (Interreg) ще помогнат на държавите членки да се справят с трансграничните пречки и да разработват съвместни услуги. Комисията предлага нов инструмент за граничните региони и страните, желаещи да хармонизират своите правни рамки — Европейски трансграничен механизъм. Въз основа на успешен пилотен проект от 2014—2020 г. Комисията предлага създаването на междурегионални иновационни инвестиции. На регионите с подходящи активи за интелигентна специализация ще бъде предоставена повече подкрепа за изграждането на паневропейски клъстери в приоритетни сектори като големите информационни масиви, кръговата икономика, усъвършенстваните технологии за производство и киберсигурността.

Справянето със значителния недостиг на инвестиции, обаче не е възможно само с отпускането на безвъзмездни средства. Те могат ефективно да бъдат допълвани от финансови инструменти, които имат ефект на лост и са по-близо до пазара. На доброволна основа държавите членки ще могат да прехвърлят част от своите средства по политиката на сближаване към новия централно управляван фонд InvestEU, за да ползват гаранцията, предоставена от бюджета на ЕС. Съчетаването на безвъзмездни средства и финансови инструменти се улеснява, а новата рамка включва и специални разпоредби за привличане на повече частен капитал. Ето защо при представянето на новите подходи в регионалната политика в България за периода 2021-2027, колегите от Областните информационни центрове във Враца, Монтана, Ловеч и Плевен обърнаха внимание на създаването на партньорства, като на една от най-важните предпоставки за успешни проекти.

Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Тази цел се предвижда да бъде постигната чрез значителна промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход. Във фокуса на интегрирания териториален подход е ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.

Представянето на европейската награда „Достъпен град“, заедно с добри практики от европейски градове, участвали в конкурса „Достъпен град“ през 2020 г. предизвика у участниците в онлайн дискусията поводи за дискутиране на идеи, които искрено се надяваме, че в следващите години ще се превърнат в част от концепции за интегрирани териториални инвестиции.