Клас Европа - първи виртуален урок за 2022 г.

Новата учебна година за Клас Европа започна онлайн с темата „Функции и роля на европейските институции – Европейска комисия, Европейски парламент, Съвета на ЕС“.

Учениците бяха по обстойно запознати с :

Европейският парламент - гласът на гражданите. Той представлява гражданите на държавите в ЕС и членовете му се избират директно от тях на всеки 5 години. Последните европейски избори се проведоха през пролетта на 2019 г. Следващите ще се проведат през 2024 г. Получавате право да гласувате, след като навършите 18 години — това важи за всички държави членки с изключение на Австрия, където можете да гласувате, след като навършите 16 години, и Гърция, където можете да гласувате, след като навършите 17 години.

Главните заседания на Парламента, познати също като „пленарни заседания“, се провеждат в Страсбург, Франция, 12 пъти годишно и в Брюксел, Белгия, до шест пъти годишно.

Европейският съвет събира президентите или министър-председателите на държавите в ЕС. Те заседават най-малко четири пъти годишно. Често заседанията им се наричат „европейски срещи на върха“. Европейският съвет определя основните приоритети и общата насока на политиката на ЕС. Той се ръководи от председател, избиран на всеки 2,5 години.

Европейският съвет не приема законодателството на ЕС. Това е работа на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите в ЕС. В Съвета се срещат министрите от всички държави в ЕС, за да обсъждат въпроси, свързани със Съюза, и да вземат решения относно неговите политики и закони. Министрите, които заседават, се определят спрямо обсъжданата тема. Ако например заседанието е за замърсяването на въздуха, ще се срещнат министрите на околната среда. Ако основната тема е безработицата, ще се съберат министрите, отговарящи за труда и социалните въпроси.

Съветът е единият от двата органа, които вземат решения. Нищо не може да се направи в Европейския съюз без Съвета и без министрите от всички държави в ЕС. Съветът взема решенията си с мнозинство и в някои случаи с единодушие.

Европейската комисия се състои от 27 членове — един председател и 26 комисари (в това число заместник-председателите). Председателят се предлага от Европейския съвет и се избира официално за 5-годишен мандат от Европейския парламент. От всяка държава в ЕС има по един член на Комисията. Комисарите също се назначават за 5-годишен мандат, след като бъдат предложени от съответното им правителство и одобрени от Европейския парламент. Комисарите не представляват гледната точка на държавата си на произход, а общия интерес на ЕС. Всеки член на Комисията отговаря за конкретна област, като енергетика, икономика или търговия.

Европейската комисия предлага нови закони и програми в общия интерес на ЕС. Преди да внесе предложение, Комисията търси мнението на националните парламенти, правителствата, заинтересовани групи и експерти, както и на широката общественост, която се приканва да представи коментарите си онлайн.

В заключение учениците на правиха извода, че европейските институции са чисто и просто места, подобни на българските институции ( Народно събрание, Министерски съвет, Омбудсман и др.) , където политиците от всички държави — членки на ЕС, могат да се срещат, за да работят заедно за постигането на конкретни резултати.