Гъвкавост на европейската фискална рамка

Комисията ще предложи на Съвета да приложи цялата гъвкавост, предвидена във фискалната рамка на ЕС, за да могат да бъдат приложени мерките, необходими за ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса, и да бъдат смекчени отрицателните социално-икономически последици от нея.

На първо място, Комисията счита, че пандемията, причинена от COVID-19, може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Това позволява да бъдат направени извънредни разходи с цел ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19, като например разходи за здравеопазването и целенасочени мерки за подпомагане на предприятията и работниците.

На второ място, Комисията ще препоръча коригиране на фискалните усилия, изисквани от държавите членки, в случай на отрицателен растеж или голям спад в дейността.

На последно място, Комисията е готова да предложи на Съвета да задейства общата клауза за дерогация, за да може да бъде оказана по-обща подкрепа по линия на фискалната политика. В сътрудничество със Съвета тази клауза ще спре фискалната корекция, препоръчана от Съвета, в случай на сериозен икономически спад в еврозоната или в ЕС като цяло.