Гарантиране на солидарност в рамките на единния пазар

Само със солидарност и координирано общоевропейско решение ще можем да управляваме ефективно тази извънредна ситуация, свързана с общественото здраве. Солидарността има съществено значение в тази криза, по-специално за да се гарантира, че стоките от първа необходимост, които са нужни за смекчаване на рисковете за здравето вследствие на избухналата зараза, могат да достигнат до всички нуждаещи се. От първостепенно значение е да действаме заедно, за да осигурим производството, съхранението, наличността и рационалното използване на медицински предпазни средства и лекарства в ЕС — по открит и прозрачен начин — вместо да се предприемат едностранни мерки, които ограничават свободното движение на стоки от първа необходимост за здравето.

Поради това Комисията предприема всички необходими мерки за тази цел, включително като предоставя насоки за държавите членки относно начините за въвеждане на подходящи механизми за контрол, за да се гарантира сигурността на доставките, както и чрез стартиране на ускорена съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки за тези стоки и изготвяне на препоръка относно предпазните средства без маркировка „CE“.

Заразата с COVID-19 има сериозни последици за транспортните ни системи поради силната свързаност на европейските вериги на доставки, които функционират с помощта на обширна мрежа от услуги за превоз на товари по суша, море и въздух. Комисията работи с държавите членки, за да гарантира потока на стоки от първа необходимост през сухопътните граници. Международното и европейското въздухоплаване са тежко засегнати. Както беше обявено от председателя на Комисията Фон дер Лайен на 10 март, за да подпомогне намаляването на икономическите и екологичните последици от епидемията, днес Комисията предлага целенасочено законодателство за временно освобождаване на въздушните превозвачи от задължението да спазват правилото „ползваш или губиш“, съгласно което въздушните превозвачи трябва да използват поне 80 % от летищните си слотове в рамките на определен период от време, за да ги запазят през съответния период на следващата година.

На последно място, Комисията поддържа връзка с държавите членки, международните органи и основните професионални сдружения в ЕС, за да следи въздействието на кризата върху туристическия сектор и да координира мерките за подкрепа.