Европейски стълб на социалните права – преглед на изпълнението пет години по-късно

Изминаха пет години, откакто Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права на Социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 г. Днес, по време на първия Европейски форум за заетостта и социалните права, ЕС прави преглед на постигнатия напредък и гледа към бъдещето.

Досега Европейската комисия е представила над 130 инициативи за прилагане на стълба в държавите членки и за изграждане на социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности.

Тези инициативи са в най-различни области — прозрачност в заплащането и равенство между мъжете и жените, минимална работна заплата и инвестиции в умения, борба с детската бедност, минимален доход, защита на безопасността и здравето на работниците и др.

Държавите от ЕС одобриха социалните цели на ЕС за 2030 г., включени в плана за действие по стълба, и представиха своя национален принос за постигането на тези цели. 

Трите цели на равнище ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., са:

  1. Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети.
  2. Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение.
  3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души, включително поне 5 милиона деца спрямо 2019 г.