Членове на Европейския парламент

ЧЛЕНОВЕТЕ на ЕП разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Освен тези основни дейности те трябва да посвещават време и на своя избирателен район. Членовете на ЕП се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не по националност, и упражняват своя мандат независимо. В момента в Европейския парламент има осем политически групи. Те осигуряват своята вътрешна организация като избират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и секретариат. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими. Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин.


Структура на Европейския парламент

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин. В момента, в ЕП има 785 членове от 27 държави, които представляват интересите на 492 милиона граждани. Броят на местата се разпределя пропорционално на населението на всяка страна. Така всяка държава-членка разполага с определен брой места, като максимумът е 99, а минимумът - 5. Броят на жените, представени в ЕП, непрекъснато нараства, като в момента приблизително 1/3 от всички членове са жени.
Парламентът, заедно със Съвета на министрите създава законите на ЕС. 785-те членове на ЕП от 27-те държави-членки на ЕС приемат законите, които са в компетенциите на Европейския съюз и които имат въздействие върху всекидневния живот на гражданите.
Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Общността. Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред. След като на второ четене Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.


Политически групи

Политическите групи осигуряват своята вътрешна организация като избират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и секретариат. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено.
В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи.
Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.
Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин.
Ето и списъкът на политическите групи: Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, Група на социалистите в Европейския парламент, Група на Алианса на либералите и демократите за Европа, Група на Съюза за Европа на нациите, Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица, Група Независимост/Демокрация.

Постоянни комисии

С цел подготовка работата на Европейския парламент по време на пленарните сесии, членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 на брой. Те включват от 28 до 86 члена и имат председател, бюро и секретариат. Заседават един или два пъти на месец в Брюксел, а разискванията са публични. В парламентарна комисия членовете на ЕП изработват, изменят и гласуват законодателните предложения и докладите по собствена инициатива. Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание. Европейският парламент може да създава също така и подкомисии и временни комисии за разглеждането на специфични въпроси, както и анкетни комисии в рамките на правомощията си на контролен орган. Председателите на комисии координират тяхната работа в рамките на Съвета на председателите на комисии.
Постоянните комисии са: Външни работи, Права на човека, Сигурност и отбрана, Развитие, Международна търговия, Бюджети, Бюджетен контрол, Икономически и парични въпроси, Заетост и социални въпроси, Околна среда, здравеопазване и безопасност на храните, Промишленост, изследвания и енергетика, Вътрешен пазар и защита на потребителите, Транспорт и туризъм, Регионално развитие, Земеделие и развитие на селските райони,  Рибно стопанство, Култура и образование, Правни въпроси,  Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Конституционни въпроси, Права на жените и равенството на половете, Петиции.

Делегации

В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Делегациите са 34 на брой. Всяка от тях се състои от около 15 членове на Европейския парламент. Съществуват четири категории делегации:
1.    Междупарламентарни делегации, които имат за цел поддържането на отношения с парламентите на страните извън Европейския съюз, които не са кандидатки за членство.
2.    Съвместни парламентарни комитети, които са във връзка с парламентите на страните-кандидатки за членство в Европейския съюз или с парламентите на асоциираните към Общността държави.
3.    Делегацията на Европейския парламент в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ, в която участват членове на Европейския парламент и парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
4.    Делегация на Европейския парламент в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея

Политически органи

Политическите органи на Европейския парламент са Председателски съвет, който се състои от председателя на ЕП и председателите на политическите групи; Бюро, което се състои от председателя на ЕП, 14-те заместник-председатели и от шестима квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен; и шестима квестори, които според указанията на Бюрото отговарят за административните и финансовите дела, засягащи пряко членовете на ЕП. Те са 6 на брой, имат консултативна роля в Бюрото и се грижат членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура.

Главен секретариат

В своята работа Европейският парламент е подпомаган от Генералния секретариат. Под ръководството на Генералния секретар работят приблизително 5000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс. Политическите групи имат собствени сътрудници, а членовете на ЕП разполагат с парламентарни сътрудници. ЕП се отличава от другите международни организации с това, че е поел ангажимент за осигуряване на многоезична работна среда и работи с всички официални езици на Европейския съюз, т.е. 23 езика от 2007 г., след присъединяването на България и Румъния и след признаването на ирландския език за официален. Всички документи, разглеждани на пленарно заседание, трябва да бъдат преведени на 21 от тези езици: за ирландския и малтийския език се правят частични изключения и на тези два езика се превеждат само някои документи. ЕП осигурява също конферентен превод, така че всеки член да може да се изразява на родния си език. Генералният секретариат е разположен в Люксембург и в Брюксел.

Какво е разпределението на българските депутати по 22-те парламентарни комисии и подкомисии в ЕП?

Комисия по външни работи:
Андрей Ковачев (ЕНП)
Кристиан Вигенин (Социалисти и демократи)

Подкомисия по правата на човека
Метин Казак (АЛДЕ)

Подкомисия по сигурност и отбрана
Андрей Ковачев (ЕНП)

Комисия по международна търговия
Метин Казак (АЛДЕ)

Комисия по бюджети
Надежда Михайлова (ЕНП)
Ивайло Калфин (Социалисти и демократи)

Комисия по бюджетен контрол
Илиана Иванова (ЕНП)

Комисия по икономически и парични въпроси
Слави Бинев (Независими)

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Владко Панайотов (АЛДЕ)
Антония Първанова (АЛДЕ)

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Владимир Уручев (ЕНП)

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Илиана Иванова (ЕНП)

Комисия по регионално развитие
Евгени Кирилов (Социалисти и демократи)
Филиз Хюсменова (АЛДЕ)

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Мария Неделчева (ЕНП)

Комисия по рибно стопанство
Илияна Йотова (Социалисти и демократи)

Комисия по култура и образование
Емил Стоянов (ЕНП)

Комисия по правни въпроси
Димитър Стоянов (Независими)

Комисия по конституционни въпроси
Станимир Илчев (АЛДЕ)

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Антония Първанова (АЛДЕ)

Комисия по петиции
Мария Неделчева (ЕНП)
Илияна Йотова (Социалисти и демократи)