Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните

Европейската комисия публикува доклад за оценка на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) малко повече от две години след влизането му в сила. Докладът показва, че ОРЗД е постигнал повечето от своите цели, най-вече като е осигурил силен набор от приложими права за гражданите и е създал нова европейска система за управление и правоприлагане. В доклада се заключава също така, че хармонизацията между държавите членки се увеличава, въпреки че е налице известно фрагментиране, което трябва да се наблюдава постоянно. В него също така се констатира, че предприятията развиват култура на спазване на изискванията и все повече използват силната защита на данните като конкурентно предимство. Докладът съдържа списък с действия за улесняване на прилагането на ОРЗД за всички заинтересовани страни, особено за малките и средните предприятия, за насърчаване и по-нататъшно развитие на истинска европейска култура за защита на данните и за стриктно прилагане на правилата.

Някои от основните констатации от прегледа на ОРЗД са:

  • Гражданите разполагат с повече възможности и са по-осведомени за правата си.
  • Правилата за защита на данните са адаптирани за цифровата ера.
  • Органите за защита на данните използват своите по-големи корективни правомощия.
  • Органите за защита на данните работят заедно в контекста на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), но може да се постигне подобрение.

Освен това Комисията публикува днес съобщение, в което се посочват десет правни акта, уреждащи обработването на лични данни от компетентните органи за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, които следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните.