Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на социалната икономика

Европейската комисия препоръчва конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори — от социални услуги и услуги за полагане на грижи до жилищно настаняване, отдих и енергия на достъпни цени; и включват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и социални предприятия.

Целта на предложението е да се създадат благоприятни условия за процъфтяването и растежа на организациите на социалната икономика и да се повиши осведомеността за техния потенциал, по-специално по отношение на създаването на качествени работни места, подкрепата за иновациите и социалното приобщаване.

Като последващо действие на плана за действие за социалната икономика от 2021 г., днес Комисията представя:

Повече информация ще намерите в документа тук.