Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Комисията представя днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), които да бъдат постигнати през следващите 5 години. Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.
Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа — като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход, а хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование и обучение, за да просперират в живота.

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Настоящата безпрецедентна криза изисква безпрецедентни ответни действия, които ще ни помогнат и сега, и за дълги години напред. Днес Европейската комисия призовава държавите — членки на ЕС, да инвестират в умения. Средствата от ЕС в размер на милиарди евро, които са предвидени в рамките на Плана на ЕС за възстановяване и бъдещия дългосрочен бюджет на Съюза, предоставят уникална възможност за това. Вече сме наясно, че именно уменията позволяват на хората и на нашите икономики да просперират. Време е да обединим усилията си и да осъществим революция в областта на уменията, без никой да бъде изоставян.
Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви:
Квалифицирането на работната ни сила е сред нашите основни мерки за възстановяване. Осигуряването на възможност хората да изградят набор от необходимите за тях умения е от ключово значение за подготовката за зеления и цифровия преход. Благодарение на това всеки ще може да се възползва от нови възможности на бързо развиващ се пазар на труда.

Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика Зеленият и цифровият преход и придружаващите ги демографски тенденции променят начина, по който живеем, работим и си взаимодействаме. Искаме да гарантираме, че хората притежават уменията, от които се нуждаят, за да просперират. Пандемията от коронавирус ускори тези преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното развитие на много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда. Програмата
за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост. 
Това ще бъде постигнато чрез 12 „ действия“.
1. Пакт за умения
2. Укрепване на аналитичните данни за уменията
3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване на квалификацията
4. Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издържливост.
5. Разгръщане на инициативата за Европейските университети и повишаване на уменията на учените.
6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход.
7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ и насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения.
8. Житейски умения.
9. Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение.
10. Европейски подход към микроквалификациите.
11. Нова платформа „Европас“.
Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения.

Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа — като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход, а хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование и обучение, за да просперират в живота.