Доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование

Европейската комисия одобри своя доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование. В доклада се прави преглед на текущите инициативи на ЕС и тенденциите във връзка с напредъка към постигането на целите на равнище ЕС в областта на образованието и обучението, като също така се набелязват задачите с оглед на междинната цел за 2025 г.

40-те текущи инициативи на равнище ЕС включват стратегически действия в тази област на политиката — като се започне от смесеното обучение и се стигне до ученето, насочено към устойчиво развитие, и европейската стратегия за университетите —както и финансирани от ЕС проекти, като например академиите за учители, Коалицията „Образование за климата“ и центровете за високи постижения в областта на професионалното образование. Осъществяват се и последващи действия във връзка с работата на експертни групи, като например тези относно дезинформацията или качествените инвестиции, както и мерки за по-голямо приобщаване в рамките на програмата „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност.

Обзорът на образованието и обучението, придружаващ настоящия доклад, дава примери за постигнатия напредък по целите на равнище ЕС: регистрира се спад при преждевременното напускане на училище и в същото време увеличение при броя на завършилите висше образование и при участието в образование и грижи в ранна детска възраст. В същото време се появяват предупредителни знаци, които налагат по-дългосрочни системни усилия за подобряване на равнопоставеността в образованието и за справяне с недостига на учители. Новите показатели на равнище ЕС и в двете области ще спомогнат за основаните на обективни данни политики и взаимното учене.