Доклад на Европейската комисия относно замърсяването с нитрати на водите

В последния доклад относно прилагането на Директивата за нитратите (въз основа на данни за периода 2016—2019 г.) на Комисията се предупреждава, че нитратите все още причиняват носещо вреди замърсяване на водите в ЕС. Твърде високото съдържание на нитрати във водата е вредно както за човешкото здраве, така и за екосистемите, тъй като причинява изчерпване на кислорода и еутрофикация. На местата, където националните органи и земеделските стопани са постигнали пречистване на водите, се отчита положително въздействие върху снабдяването с питейна вода и биологичното разнообразие, а също и върху сектори като рибарството и туризма, които зависят от тях. Въпреки това прекомерното наторяване продължава да бъде проблем в много части на ЕС.

Концентрациите на нитрати са намалели както в повърхностните, така и в подземните води в ЕС в сравнение с положението преди приемането на Директивата за нитратите през 1991 г. Според новия доклад обаче, през последното десетилетие постигнатият напредък е незначителен и замърсяването с хранителни вещества от селското стопанство все още е сериозен проблем за много държави членки.

Комисията ще предприеме действия за подобряване на съответствието с Директивата за нитратите, която е предпоставка за постигане на целта на Европейския зелен пакт за намаляване на загубите на хранителни вещества с най-малко 50 % до 2030 г.