Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда

Пандемията от COVID-19 показа колко са важни здравословните и безопасни условия на труд за защитата на здравето на работещите, за функционирането на нашето общество и за непрекъснатостта на икономическите и социалните дейности от решаващо значение. С оглед на това днес Комисията подновява ангажимента си за актуализиране на правилата в тази област чрез приемане на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. В рамката се определят основните действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работещите през идните години.

Стратегическата рамка е съсредоточена върху три основни цели през следващите години:

  1. Предвиждане и управление на промените в новия свят на труда: За да се осигурят безопасни и здравословни работни места по време на цифровия, екологичния и демографския преход, Комисията ще преразгледа Директивата за работните места и Директивата за екранното оборудване и ще предложи защитни гранични стойности за азбеста и оловото. Комисията ще подготви също така инициатива на равнище ЕС за оценка на свързаните с психичното здраве проблеми на работното място и изготвяне на насоки за действие.
  2. Подобряване на превенцията на професионалните заболявания и злополуки: Стратегическата рамка ще насърчава възприемането на подход на „нулева смъртност“ на работното място в ЕС. Комисията ще актуализира също така правилата на ЕС относно опасните химикали, за да се бори с раковите, репродуктивните и респираторните заболявания.
  3. По-голяма подготвеност за евентуални бъдещи заплахи за здравето: Въз основа на поуките от пандемията, Комисията ще разработи процедури при извънредни ситуации и насоки за бързо разгръщане, изпълнение и проследяване на мерки при евентуални бъдещи здравни кризи в тясно сътрудничество с работещите в сферата на общественото здраве.