Приоритети на Европейския съюз за периода 2019—2024 г.

Председателят на Комисията определи 6 политически приоритета за настоящия петгодишен мандат. Те произтичат от стратегическата програма на Съвета и от дискусии с политическите групи в Европейския парламент.

Шестте приоритета

Европейски зелен пакт

Превръщане на ЕС в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, като същевременно се вземат мерки за опазване на природната среда в Европа, борба с изменението на климата, постигане на неутралност по отношение на въглеродните емисии и ефективно използване на ресурсите в Европа до 2050 г.

Европа, подготвена за цифровата ера

Извършване на цифрова трансформация чрез инвестиции в предприятия, научни изследвания и иновации, реформиране на защитата на данните, предоставяне на възможност на хората да придобият уменията, необходими за ново поколение технологии, и изготвяне на съответните правила.

Икономика в интерес на хората

Укрепване на икономиката на ЕС, като същевременно се осигурят работни места и се намалят неравенствата, подкрепа за предприятията, задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

По-силна Европа на световната сцена

Засилване на позицията на ЕС на световната сцена чрез повишаване на неговия авторитет като застъпник за силна, отворена и справедлива търговия, многостранно сътрудничество и основан на правила световен ред. Укрепване на отношенията със съседните държави и партньорите и повишаване на капацитета на ЕС за управление на кризи чрез граждански и военни способности.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

Отстояване на основните права и принципите на правовата държава като бастион на равенство, толерантност и социална справедливост. Предприемане на мерки по отношение на рисковете за сигурността, защита и предоставяне на права на потребителите и разработване на система за законна и безопасна миграция, като същевременно външните граници на ЕС се управляват ефективно, модернизира се системата на Съюза за предоставяне на убежище и се поддържа тясно сътрудничество със страните партньори.

Нов тласък за европейската демокрация

Засилване на демократичните процеси в Европа чрез задълбочаване на отношенията с Европейския парламент и националните парламенти, защита на демокрацията в ЕС от външна намеса, гарантиране на прозрачност и честност в рамките на законодателния процес, както и привличане на европейските граждани за по-активно участие в определянето на бъдещето на Съюза.