Качеството на инвестициите е основната цел на европейската лаборатория за инвестиции в образованието

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието. Комисар Габриел представи новата инициатива в Брюксел по време на Съвета на министрите на ЕС по образование. Целта на лабораторията е да подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия в образованието и обучението и при оценката на тяхната ефективност.   

“Безпрецедентен бюджет от 70 милиарда евро се предвижда да бъде инвестиран от държавите членки в образование и обучение. Днес предизвикателството е тези инвестиции да се превърнат в решения и осигурят достъп до качествено образование, подкрепят учителите и помогнат на държавите членки да направят необходимите промени. Европейската лаборатория за качество на инвестициите в образованието е важна стъпка за постигането на тези амбиции“, заяви Мария Габриел. 

Целта на новата лаборатория е да идентифицира и предостави нови идеи и методи за оценяване на образователните практики. Създателите на политики и заинтересованите страни на национално и регионално ниво ще имат възможност да обменят практики и опит и да споделят информация чрез съвместни дейности. За тази цел лабораторията ще предостави достъп до ресурси, методики, обучителни курсове и инструменти за сътрудничество. Тя ще подпомогне изготвянето на планове за инвестиране в образованието въз основа на спецификите във всяка държава членка. 

“С лабораторията ще вземем под внимание оценяването на образователни практики според специфичния контекст – на местно, регионално и национално равнище. Активното участие на държавите членки, регионите и преподавателите е ключово за успеха на инициативата и създаването на образователни политики, ориентирани към бъдещето”, допълни българският еврокомисар. 

През 2023 г. се предвиждат различни събития и курсове за популяризиране на новата инициатива. Мария Габриел сподели, че ще бъде организиран обучителен курс за методите на оценяване, който ще се проведе през февруари 2023 г. Записването за курса започва от днес. За повече информация, посетете: https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/922e51a8-6ed2-11ed-9887-01aa75ed71a1