Европейската комисия предлага укрепване на финансовите правила на ЕС

Европейската комисия предложи целенасочени корекции на финансовите правила на Европейския съюз, известни като Финансовия регламент.

Основната цел на предложението е да се приведат съществуващите правила в съответствие с настоящия дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г. и да се направят допълнителни подобрения на вече съществуващите много високи стандарти на финансовите правила на ЕС с оглед на разработването на още по-прозрачен, по-добре защитен и по-гъвкав бюджет.

Предложените корекции включват по-голяма прозрачност чрез подобряване на публичната информация относно получателите на финансиране от ЕС и използването на бюджета на ЕС, засилване на ефективността на контрола и одитите, и използване на интегрирана информационна система за извличане на данни и оценка на риска. Те включват и по-добра защита на финансовите интереси на ЕС, например чрез укрепване на системата, която позволява да се идентифицират получателите на финансиране от ЕС, които нарушават правилата на ЕС, и да бъдат изключени от финансиране. Те предлагат по-голяма гъвкавост на бюджета на ЕС чрез предоставяне на ясна правна рамка за обществените поръчки в кризисни ситуации и чрез добавяне на нов инструмент за изпълнение на бюджета, за да се гарантира, че Комисията може по-лесно да допринася за глобални инициативи.

Днешното предложение ще бъде предмет на преговори между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в Съвета с оглед на бързото му приемане. Комисията ще работи съвместно с тези две институции, за да гарантира, че кандидатите и получателите на средства от ЕС могат да започнат да се възползват от новите правила възможно най-скоро.

Повече информация ще намерите в документа тук.