EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“ в контекста на войната на Русия срещу Украйна

Европейската комисия одобри мярка, отпусната от България, на стойност от около 400 милиона евро (800 милиона лева) в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България, „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г., въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в която се признава, че икономиката на ЕС изпитва сериозни затруднения. Тази временна рамка при кризи беше изменена отново на 28 октомври 2022 г. и заменена с временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Българската мярка

България уведоми ЕК съгласно временната рамка при кризи за мярка в размер на около 400 милиона евро (800 милиона лева) за подпомагане на „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

„Булгаргаз“ ЕАД е изключителен обществен доставчик на природен газ в България, непряко изцяло притежаван от българската държава. Поради спирането от страна на Русия на дългосрочния договор на „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, който покрива 90 % от количествата природен газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти, този бенефициер е изправен пред необичайни нужди от ликвидност, за да осигури доставките си на природен газ в контекста на покачването на цените на газа на европейските енергийни пазари.

Помощта по тази мярка е под формата на заем със субсидирани лихвени проценти, предоставен от българското министерство на енергетиката.

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи. По-специално субсидираният заем

i) е бил предоставен преди 31 декември 2022 г.;

ii) покрива спешни нужди от ликвидност за целите на оборотния капитал; iii) е със срок 3 години; и iv) е с лихвени проценти, които са съобразени с минималните равнища, определени във временната рамка при кризи.

Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във временната рамка при кризи.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета на 23 март 2022 г., позволява на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Временната рамка при кризи бе изменена на 20 юли 2022 г., за да бъде допълнен пакетът от мерки за икономисване на газ за зимата и в съответствие с целите на плана REPowerEU. Временната рамка при кризи беше допълнително изменена на 28 октомври 2022 г. в съответствие с Регламента относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и Регламента относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ.

На 9 март 2023 г. Комисията прие нова временна рамка за държавна помощ при кризи и преход с цел насърчаване на мерки за подкрепа в сектори, които са от ключово значение за прехода към неутрална по отношение на климата икономика, в съответствие с промишления план на Зеления пакт. Заедно с изменението на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което Комисията одобри в същия ден, временната рамка при кризи и преход ще спомогне за ускоряване на инвестициите и финансирането за производството на чисти технологии в Европа. Тя също така ще подпомогне държавите членки при изпълнението на конкретни проекти в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост, които попадат в техния обхват.

С новата рамка се изменя и удължава частично срока на действие на временната рамка при кризи, приета на 23 март 2022 г., за да се даде възможност на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, с цел да подпомогнат икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна. 

С временната рамка при кризи и преход се допълват многобройните възможности, с които държавите членки разполагат, за да разработят мерки в съответствие с действащите правила на ЕС за държавната помощ. Така например правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ, за да оцелеят. Освен това член 107, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на държавите членки да компенсират дружествата за вредите, причинени пряко от извънредно събитие, като например тези, причинени от настоящата криза.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.107425 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавна помощ в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за конкуренцията — Competition Weekly e-News.

Повече информация относно временната рамка при кризи, временната рамка при кризи и преход и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии може да бъде намерена тук.