ЕК изяснява правното тълкуване на формсажорни обстоятелства за земеделските стопани

Европейската комисия прие съобщение с разяснения за използването на понятията непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор в случаи на непредвидими и екстремни метеорологични явления. Комисията изяснява правното тълкуване на тези понятия с цел да подсигури плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП) за засегнатите земеделски стопани.

Съобщението е част от действията на ЕК в отговор на опасенията на земеделските стопани за намаляване на административната тежест и гарантира еднакво прилагане на мерките в целия ЕС от страна на националните администрации.

Понятието за форсмажорните обстоятелства позволява на стопаните, които не са били в състояние да изпълнят всички изисквания на ОСП поради извънредни събития извън техния контрол като тежки суши и наводнения да не губят подпомагането по линия на ОСП. В днешното съобщение се пояснява, че форсмажор може да се прилага за всички земеделски стопани в определен район, засегнат от тежки и непредвидими природни бедствия или метеорологични явления. Това означава, че земеделските стопани, намиращи се в засегнатия район, няма да е необходимо да попълват индивидуални искания или да предоставят доказателства за изпълнението на условията за непреодолима сила. Този разширен обхват на прилагане ще намали административната тежест и ще улесни бързата реакция от страна на държавите членки.