Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар

Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар Сега Комисията търси мненията и приноса на всички заинтересовани страни относно вариантите, посочени в Бялата книга. Обществената консултация, която ще бъде отворена до 23 септември 2020 г., ще помогне на Комисията да се подготви за съответни законодателни предложения в тази област.

Субсидиите, предоставени от правителствата на държави извън ЕС на дружества в ЕС, изглежда имат все по-голямо отрицателно въздействие върху конкуренцията на единния пазар, но попадат извън контрола на държавната помощ на ЕС. Налице е растящ брой случаи, в които чуждестранни субсидии изглежда са улеснили придобиването на дружества от ЕС или са деформирали инвестиционните решения, пазарните операции или политиките на ценообразуване на своите бенефициери, или пък са изкривили търгове за обществени поръчки в ущърб на несубсидираните дружества.

 

Съществуващите правила за търговска защита се отнасят само за износа на стоки от трети държави и по този начин не се отнасят до всички нарушения, причинени от чуждестранни субсидии, отпускани от държави извън ЕС. Когато чуждестранните субсидии са или под формата на финансови потоци, улесняващи придобиването на дружества от ЕС, или подкрепят пряко дейността на дружество в ЕС, или пък подпомагат участието в търгове за обществени поръчки, се оказва, че съществуват празноти в регулирането. Ето защо в Бялата книга се предлагат решения и се призовава за нови инструменти за преодоляване на този регулаторен пропуск.

Сега Бялата книга е отворена за обществена консултация до 23 септември 2020 г. В духа на получените коментари и мнения Комисията ще представи съответни законодателни предложения за справяне с нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху единния пазар.