Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС

Парламентът гласува позицията си за социалната политика на ЕС в следващия бюджетен период (2021-2027 г.). Депутатите предлагат увеличаване на финансирането с главен акцент върху заетостта сред младите хора и подкрепата за децата.

Депутатите подкрепят обединяването на социалните програми на ЕС под названието „Европейски социален фонд плюс“ (ЕСФ+). Новият фонд ще включва:

•  Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
•  Фонд за европейско подпомагане на хората в най-голяма нужда
•  Програмата на ЕС за заетост и социални иновации
•  Здравната програма на ЕС

Ще имаме по-голяма гъвкавост и ще бъде по-лесно да работим с всички тези програми“, смята Вероника Лопе Фонтане (ЕНП, Испания), която е автор на доклада на Парламента.  

Целите на новия фонд ще бъдат стимулирането на заетостта, подобряването на условията на труд и на производителността, насърчаването на мобилността на работниците, подобряването на системите за обучение и на здравеопазването.

 

Младите хора и децата следва да бъдат приоритет

ЕСФ+ ще инвестира в три главни области:

• образование и обучение през целия живот
• ефективност на пазара на труда и еднакъв достъп до качествени работни места
• социално включване, здраве и борба срещу бедността

Депутатите настояват да се запази подкрепата за младите хора, които изпитват трудности да си намерят работа. Те също така призовават за по-целенасочени мерки срещу бедността сред децата, в това число за осигуряване на равни възможности и безплатно образование за всички.Подкрепа за новите технологии в здравето

ЕСФ+ ще инвестира в цифровите технологии в здравеопазването. Депутатите поставят акцент и върху ранната диагностика и подобряването на сътрудничеството между страните, например във връзка с лекуването на редки болести.Какво следва

Парламентът ще започне преговори със Съвета и с Комисията за крайния текст на законодателството, уреждащо функционирането на ЕСФ+ след 2020 г.