Миграция: Комисията увеличава спешната помощ за Испания и Гърция

Поради увеличаващия се брой на пристигащите лица Испания ще получи 25,6 милиона евро за подобряване на капацитета за прием на пристигащите по южното ѝ крайбрежие и в Сеута и Мелиля, както и за увеличаване на броя на връщанията. Други 20 милиона евро бяха отпуснати на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) за подобряване на условията за прием в Гърция, по-специално на остров Лесбос.

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Комисията продължава да изпълнява ангажимента си да подкрепя държавите членки, които са подложени на натиск. През последната година броят на пристигащите лица в Испания нарасна, поради което трябва да увеличим подкрепата си, за да помогнем за управлението на пристигащите лица и връщането на тези, които нямат право да останат. Въпреки че изявлението на ЕС и Турция допринесе в голяма степен за намаляването на броя на пристигащите в Гърция лица, страната продължава да е подложена на значителен миграционен натиск, по-специално на островите. До момента са отпуснати над 1 милиард евро спешна помощ, имащи за цел да се помогне на държавите членки да управляват миграцията.“

С новите решения за финансиране бе отбелязан важен момент: Към настоящия момент Комисията е мобилизирала общо над 1 милиард евро спешна помощ за управление на миграцията по линия на текущата финансова рамка (за периода 2014—2020 г.). Тази помощ бе предоставена на най-засегнатите държави членки — Италия, Гърция, България, Хърватия, Германия, Швеция, а сега и Испания.

Испания

  • На Министерството на заетостта и социалната сигурност и на испанския Червен кръст бяха предоставени 24,8 милиона евро, предназначени за проект за осигуряване на здравни грижи, храна и подслон за мигрантите, пристигащи по южното крайбрежие на Испания и в Сеута и Мелиля.
  • Допълнителни 720 000 евро бяха предоставени на Министерството на вътрешните работи, за да се подпомогне подобряването на качеството на съоръженията за връщане и на инфраструктурата за трансфери с цел връщане.

Отпуснатото на Испания спешно финансиране допълва сумата от 692 милиона евро, предоставена на страната за управление на миграцията, границите и сигурността по линия на националните програми за периода 2014—2020 г.

Гърция

  • Допълнителните 20 милиона евро, отпуснати на ВКБООН, ще бъдат използвани за подпомагане на управлението на съоръженията за прием на остров Лесбос, за подпомагане на проекти на местната общност и за осигуряване на допълнителни съоръжения за спешно настаняване на островите.
  • Те ще се използват също за засилване на мерките за закрила на децата, за неформално образование и за предотвратяване на сексуалното насилие и насилието, основано на пола.

Това решение за финансиране допълва сумата от над 1,6 милиарда евро подкрепа, отпусната от Комисията от 2015 г. до момента с цел преодоляване на миграционните предизвикателства в Гърция.

Контекст

Управлението на границите и миграцията са политически приоритети от началото на мандата на Комисията под председателството на Юнкер — от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му обръщение за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. 

Европа обаче беше изненадана от мащабите и неотложността на кризата с бежанците през периода 2015—2016 г. С цел предотвратяване на хуманитарна криза и предоставяне на възможност за съвместен отговор на това безпрецедентно предизвикателство, както и на новите предизвикателства в областта на сигурността, ЕС използва всички възможности за гъвкавост, налични в рамките на съществуващия бюджет, с цел мобилизиране на допълнителни средства. В допълнение към първоначално разпределените 6,9 милиарда евро за фондовете ФУМИ и ФВС (граници и полиция) за периода 2014—2020 г., бяха мобилизирани още 3,9 милиарда евро, за да се достигнат 10,8 милиарда евро за миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност, като това дори не включва значителните средства, мобилизирани за преодоляване на кризата с бежанците извън ЕС.

Основавайки се на опита от миналото, сега Комисията предлага да се удвои финансирането във всички области — 10,4 милиарда евро за миграцията, 9,3 милиарда евро за управлението на границите, 2,5 милиарда евро за вътрешната сигурност и 1,2 милиарда за по-безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки, или общо над 23 милиарда евро. Освен това подкрепата за агенциите на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията ще бъде увеличена от 4,2 милиарда евро на 14 милиарда евро.