Европейската комисия обявява началото на процеса за намаляване на тарифите за роуминг между ЕС и страните от Западните Балкани

Като основен елемент от изявлението за подкрепа за започването на Цифрова програма за Западните Балкани, комисар Мария Габриел обяви днес пътна карта за намаляване на тарифите на роуминга между Европейския съюз и Западните Балкани.

Пътната карта въвежда процес на мониторинг, който да се извършва от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) и Телекомуникационните регулатори на Западните Балкани за пазарите на едро, и на дребно, така че да се оцени на място, реалното намаление на цените на роуминга.

Това лято потребителите ще видят нови намалени търговски оферти касаещи роуминга, започвайки с пакетите от данни. Операторите ще продължат да договарят техните двустранни  роуминг сделки, така че от лятото на 2019 г., ние може да видим цени на дребно на роуминга между ЕС и Западните Балкани не по-високи от 70 евроцента за мегабайт, при използването на данни.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви: „Приветствам ангажимента на телекомуникационните оператори в региона да намалят роуминг тарифите за пакетите с данни за своите клиенти за ЕС това лято. Ние гледаме напред и очакваме да видим как цените ще продължат  да намаляват, подобно на процеса в рамките на ЕС[1]. Ние вярваме, че сътрудничеството между Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) и Телекомуникационните регулатори на Западните Балкани  ще подпомогне подготовката на законови процедури и регулаторна уредба за намаляване на тарифите за роуминг при гласова телефония и при кратките текстови съобщения от 2019 или 2020 г. Това ще улесни потребителите в Западните Балкани и особено младите хора."

Контекст

По време на срещата на върха в Триест през юли 2017 г. ръководителите на страните от Западните Балкани одобриха цифровата интеграция като един от четирите компонента на многогодишния план за действие за регионалното икономическо пространство.

В своето съобщение от 6 февруари за Западните Балкани "Надеждна перспектива за разширяване и за засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани", Комисията обяви, че нейните цели ще бъдат постигнати чрез 6 отделни водещи инициативи, включително Цифрова програма за Западните Балкани, която беше горещо приветствана в заключенията на проведената в Скопие през април 2016 г. среща на върха на страните от Западните Балкани в областта на цифровите технологии.

Заключенията на срещата на високо равнище за Западните Балкани от 17 май 2018 г. подкрепят идеята за стартиране на Цифрова програма за Западните Балкани, която ще бъде оповестена в дейтайли в края на юни по време Дигиталната асамблея в София.

Изявлението за подкрепа на Цифровата програма за Западните Балкани беше подписано в рамките на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София на 17 май 2018 г. от представителите на партньорите на страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово*, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия),

Едно от ключовите действия ще бъде намаляването на таксите за роуминг между самите държави от Западните Балкани и между региона и Европейския съюз.

Таксите за роуминг между четирима от партньорите от страните от Западните Балкани значително са намалели благодарение на споразумението, което бе изпълнено през 2014 г. Разширяването на ползите от настоящото споразумение, така че то да обхване всички потребители в региона, е една от основните цели на документа, подписан днес.

Европейската комисия също така е в диалог с всички оператори, присъстващи в Западните Балкани през тази година.Операторите заявиха своето намерение да обявят нови оферти на дребно за използването на данни, на много по-ниски цени, при роуминг между ЕС и страните от Западните Балкани още през лятото на 2018 г.

Oперататорите също така ще въведат мерки срещу шоково високите сметки за всичките си клиенти от Западните Балкани там, където това все още не е направено. Така потребителите ще избегнат плащането на прекомерно високи сметки, ако са пропуснали да активират своите нови оферти за роуминг.

Операторите също така информираха Комисията, че от лятото на 2019 г. цените на дребно на роуминга между ЕС и Западните Балкани ще бъдат не повече от 70 цента/MB при използване на данни. Това би довело до значително подобрение на много от предлаганите понастоящем тарифи и ще бъде моментът, в който ще започне постепенно намаляване на роуминг цените на данни.

Европейската комисия вече започна подготвителна работа и с регулаторните органи, както двустранно с партньорите от Западните Балкани, по техните специфични регулаторни за отделните държави въпроси, така и в по-общ план с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения BEREC. Регулаторните органи на страните от Западните Балкани ще бъдат поканени на специално събитие по време на пленарното заседание на BEREC в Гданск, Полша, в средата на юни 2018 г., където основните идеи и работния план ще бъдат представени под патронажа на председателя на BEREC.