Бюджет на ЕС: Насърчаване на сътрудничеството между данъчните и митническите органи за по-безопасен и по-проспериращ ЕС

Трайното финансиране на тези програми ще помогне на ЕС да продължава да предлага на предприятията безпрепятствен и лесен достъп до Единния пазар на ЕС, за да процъфтява търговията, да се защитават гражданите от навлизането на опасни стоки през външните граници на Европейския съюз и да се гарантира, че държавите членки са подготвени за борбата с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Pierre Moscovici, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, отбеляза: “Защитата на митническата територия на Европейския съюз и прилагането на общите правила на ЕС в областта на данъчното облагане изискват засилено сътрудничество между съответните национални органи. Нашите нови програми „Митници „и „Фискалис“ ще спомогнат за това. Срещу минимални разходи те осигуряват истинска европейска добавена стойност, като предлагат невиждани досега предимства за данъчните и митническите органи на държавите членки при съвместната им работа в интерес на нашите граждани и предприятия.“

Европейската комисия предлага траен финансов ангажимент от 950 милиона евро за програма “Митници” на ЕС и 270 милиона евро за програма „Фискалис“ на ЕС, които представляват едва 0,07 % и респективно 0,02 % от следващия бюджет на ЕС.

Новата програма “Митници”ще спомогне за въвеждането на съвременен Митнически съюз, който си поставя за основна задача интересите на предприятията и гражданите, като:

  • Увеличи обмена на информация и данни между националните митнически администрации с оглед на по-доброто разкриване на потока от опасни и фалшифицирани стоки: общо 2,7 милиона единици боеприпаси и 188 000 единици експлозиви бяха конфискувани на границите на ЕС през 2017 г.;

  • Продължи да улеснява нарастването на равнищата на търговията : митническите органи на ЕС са обработили 331 милиона декларации през миналата година;

  • Подпомага митническите органи при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза, както и правилното събиране на мита, ДДС за внос и акцизи.: Новата програма ще подобри капацитета на митническите администрации за справяне с нарастващата търговия и променящите се икономически и работни модели като електронната търговия и блоковите вериги и ще засили сътрудничеството и обучението в различните сектори;

  • Изготвя по-добри стратегии за управление на риска с цел защита на финансовите интереси на ЕС; и ще помага на ЕС да отвръща по-добре на заплахите за сигурността и транснационалната престъпност.

Новата програма “Фискалис” ще подпомага сътрудничеството между данъчните администрации на държавите членки и ще допринася в по-голяма степен за борбата срещу данъчните измами, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, като:

  • Въведе по-добри и по-свързани информационни системи, които иначе всяка държава членка би трябвало да развие сама. Това включва развиване и поддържане на оперативно съвместими и икономически изгодни информационни решения за оказване на съдействие на данъчните власти при прилагането на законодателството на ЕС;

  • Обменя добри практики и обучения, които повишават ефективността; Това включва и помощ за предотвратяване на ненужната административна тежест за гражданите и предприятията (включително МСП) при трансгранични сделки и значително увеличение на броя на 423-те хиляди данъчни служители, обучени от 2014 г. насам;

  • Инициира съвместни действия по управление на риска и одити – от 2014 г. насам между държавите членки бяха организирани 1 000 такива;

  • Насърчава конкурентоспособността на Съюза, стимулира иновациите и улеснява прилагането на нови икономически модели.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение по общия дългосрочен бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е важно с оглед на гарантирането, че фондовете на ЕС за текущи програми, включително онези, посветени на усъвършенстването на Митническия съюз и борбата с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, могат да продължат да дават резултати по места.

Закъснения, подобни на получилите се такива в началото на текущия бюджетен период 2014—2020 г. биха означавали, че ЕС ще пропусне приходи към бюджета на ЕС от ефикасно събиране на митата на ЕС, че митническите органи няма да бъдат в състояние да опазят безопасността на границите ни и че гражданите ще бъдат по-малко защитени от опасни и фалшифицирани стоки.

Постигането през 2019 г. на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Програма „Митници“ на ЕС вече увеличи способността на митническите органи да поддържат безопасни границите ни, като същевременно улесняват търговията и защитават гражданите на ЕС от опасни и фалшифицирани стоки. Тя също така позволи по-добро и по-ефективно събиране на митата на ЕС, които през 2017 г. съставляваха почти 16 % от общия бюджет на ЕС. Митническият съюз на ЕС се готви да отпразнува своята 50-та годишнина през 2018 г. и днешното предложение би гарантирало постоянно подобряване на основата на Единния пазар на ЕС.

Успоредно с това програмата на ЕС „Фискалис“ също е доказала незаменимостта си при оказване на помощ на данъчните администрации в сътрудничеството им в целия ЕС с оглед на подобряване на събираемостта на данъците и борбата с данъчните измами. Създадена първоначално през 1993 г. като програма за обучение и обмен за данъчните служители, “Фискалис” се превърна в решаващ фактор за данъчната среда на ЕС през последните 20 години. Тя осигурява гъвкава и опростена среда за данъчно сътрудничество със значителна добавена стойност и въздействие въпреки относително ограничените си размери. Само за една година (2015 г.) вследствие на съвместни проверки на ЕС програмата спомогна за това държавите членки да оценят над 590 милиона евро като данъци за евентуално събиране. Днешното предложение за нова програма „Фискалис“ идва в момент, когато обществените настроения срещу избягването на данъчно облагане са много силни, а правителствата в ЕС трябва да компенсират повече от 50 милиарда евро годишно, несъбрани поради измами с Данък добавена стойност (ДДС). Една усъвършенствана програма ще спомогне за разрешаването на този проблем.